۱۳۹۹-۰۷-۲۸

تاریخ

زمان انس جهانی دلار مثقال ۱۸ عیار سکه تمام نیم سکه ربع سکه
۱۳۹۹-۰۷-۲۸ قدرت گرفته از مثقال
۱۷:۳۰:۴۵ ۱۹۰۸.۰۰ ۳۰,۹۰۰ (-۶,۱۵۹,۱۵۰) ۱,۳۷۵,۸۷۰(-۴۵,۹۸۰) ۱۵,۲۰۰,۰۰۰(۵۳۷,۱۰۰) ۸,۶۰۰,۰۰۰(۱,۲۶۸,۶۰۰) ۵,۶۰۰,۰۰۰(۱,۹۳۴,۲۰۰)
۱۷:۲۴:۱۷ ۱۹۰۸.۸۰ ۳۰,۹۰۰ (-۶,۱۶۱,۷۳۰) ۱,۳۷۳,۵۶۰(-۴۸,۸۸۰) ۱۵,۲۰۰,۰۰۰(۵۶۱,۸۰۰) ۸,۶۰۰,۰۰۰(۱,۲۸۰,۹۰۰) ۵,۶۰۰,۰۰۰(۱,۹۴۰,۴۰۰)
۱۷:۱۳:۱۱ ۱۹۰۹.۰۰ ۳۰,۹۰۰ (-۶,۱۶۲,۳۸۰) ۱,۳۸۵,۱۱۰(-۳۷,۴۸۰) ۱۵,۳۰۰,۰۰۰(۵۳۸,۷۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۳۱۹,۳۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۲,۰۰۹,۷۰۰)
۱۷:۰۷:۰۵ ۱۹۰۸.۵۰ ۳۰,۹۰۰ (-۶,۱۶۰,۷۶۰) ۱,۳۹۶,۶۵۰(-۲۵,۵۷۰) ۱۵,۴۰۰,۰۰۰(۵۱۵,۹۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۵۷,۹۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۷۹,۰۰۰)
۱۶:۵۳:۵۳ ۱۹۱۰.۴۰ ۳۰,۹۰۰ (-۶,۱۶۶,۸۹۰) ۱,۳۸۹,۷۲۰(-۳۳,۹۱۰) ۱۵,۴۰۰,۰۰۰(۵۸۹,۵۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۹۴,۸۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۹۷,۴۰۰)
۱۶:۳۹:۱۰ ۱۹۱۰.۶۰ ۳۰,۹۰۰ (-۶,۱۶۷,۵۴۰) ۱,۳۹۴,۳۴۰(-۲۹,۴۴۰) ۱۵,۵۰۰,۰۰۰(۶۴۰,۴۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۷۰,۱۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۸۵,۱۰۰)
۱۶:۲۵:۴۳ ۱۹۰۹.۹۰ ۳۱,۳۰۰ (-۶,۲۴۵,۰۹۰) ۱,۴۰۸,۱۹۰(-۳۳,۵۰۰) ۱۵,۷۰۰,۰۰۰(۶۹۲,۷۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۲۹۶,۳۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۲,۰۴۸,۱۰۰)
۱۵:۵۰:۲۱ ۱۹۱۸.۶۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۲۱۳,۴۱۰) ۱,۴۲۲,۰۴۰(-۱۲,۳۳۰) ۱۵,۸۰۰,۰۰۰(۶۴۴,۵۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۲۲۲,۲۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۲,۰۱۱,۱۰۰)
۱۵:۴۴:۱۴ ۱۹۱۷.۴۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۲۰۹,۵۲۰) ۱,۴۲۲,۰۴۰(-۱۱,۴۳۰) ۱۵,۷۰۰,۰۰۰(۵۴۴,۹۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۱۲۲,۵۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۱۱,۲۰۰)
۱۵:۴۲:۵۵ ۱۹۱۶.۷۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۲۰۷,۲۵۰) ۱,۴۲۲,۰۴۰(-۱۰,۹۱۰) ۱۵,۷۰۰,۰۰۰(۵۴۵,۱۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۱۲۲,۵۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۱۱,۳۰۰)
۱۵:۲۸:۱۱ ۱۹۱۳.۲۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۱۹۵,۹۲۰) ۱,۴۰۳,۵۷۰(-۲۶,۷۶۰) ۱۵,۶۰۰,۰۰۰(۶۴۱,۹۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۲۱,۰۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۶۰,۴۰۰)
۱۵:۲۷:۱۲ ۱۹۱۳.۲۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۱۹۵,۹۲۰) ۱,۴۰۳,۵۷۰(-۲۶,۷۶۰) ۱۵,۶۰۰,۰۰۰(۶۴۱,۸۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۲۰,۹۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۶۰,۴۰۰)
۱۵:۱۱:۵۱ ۱۹۱۴.۱۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۱۹۸,۸۳۰) ۱,۴۰۳,۵۷۰(-۲۷,۴۴۰) ۱۵,۵۰۰,۰۰۰(۵۴۱,۹۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۲۱,۰۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۶۰,۴۰۰)
۱۵:۰۷:۲۵ ۱۹۱۳.۱۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۱۹۵,۶۰۰) ۱,۴۰۳,۵۷۰(-۲۶,۶۹۰) ۱۵,۴۰۰,۰۰۰(۴۴۱,۹۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۲۱,۰۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۶۰,۴۰۰)
۱۴:۵۲:۰۶ ۱۹۱۳.۱۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۱۹۵,۶۰۰) ۱,۳۹۸,۹۶۰(-۳۱,۳۰۰) ۱۵,۴۰۰,۰۰۰(۴۹۱,۱۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۴۵,۵۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱,۹۷۲,۷۰۰)
۱۴:۴۶:۱۶ ۱۹۱۳.۲۰ ۳۱,۰۰۰ (-۶,۱۹۵,۹۲۰) ۱,۳۸۵,۱۱۰(-۴۵,۲۲۰) ۱۵,۴۰۰,۰۰۰(۶۳۸,۷۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۳۱۹,۳۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۲,۰۰۹,۷۰۰)
۱۴:۲۸:۵۳ ۱۹۱۴.۴۰ ۳۱,۳۰۰ (-۶,۲۵۹,۸۰۰) ۱,۳۸۵,۱۱۰(-۵۹,۹۷۰) ۱۵,۵۰۰,۰۰۰(۷۳۸,۶۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۳۱۹,۲۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۲,۰۰۹,۷۰۰)
۱۴:۲۱:۳۹ ۱۹۱۲.۶۰ ۳۱,۳۰۰ (-۶,۲۵۳,۹۲۰) ۱,۳۸۵,۱۱۰(-۵۸,۶۱۰) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۲۳۸,۷۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۳۱۹,۳۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۲,۰۰۹,۷۰۰)
۱۳:۳۱:۵۷ ۱۹۱۲.۳۰ ۳۱,۷۰۰ (-۶,۳۳۲,۸۵۰) ۱,۴۰۳,۵۷۰(-۵۸,۳۷۰) ۱۵,۶۰۰,۰۰۰(۶۴۱,۹۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۲۲۱,۰۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۲,۰۶۰,۴۰۰)
۱۲:۴۷:۴۸ ۱۹۱۱.۳۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۶۹,۴۷۰) ۱,۴۳۱,۲۸۰(-۳۹,۱۲۰) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰(۶۴۶,۷۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۰۷۳,۳۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۸۶,۶۰۰)
۱۲:۴۳:۵۱ ۱۹۱۱.۶۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۷۰,۴۷۰) ۱,۴۳۱,۲۸۰(-۳۹,۳۵۰) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰(۷۴۶,۷۰۰) ۸,۷۰۰,۰۰۰(۱,۰۷۳,۳۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۸۶,۶۰۰)
۱۲:۴۱:۵۳ ۱۹۱۱.۸۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۷۱,۱۴۰) ۱,۴۳۸,۲۰۰(-۳۲,۵۸۰) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰(۶۷۳,۳۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۱۳۶,۷۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۶۸,۳۰۰)
۱۲:۲۰:۴۹ ۱۹۱۱.۸۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۷۱,۱۴۰) ۱,۴۴۵,۱۳۰(-۲۵,۶۵۰) ۱۶,۱۰۰,۰۰۰(۶۹۹,۰۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۹۹,۵۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۴۹,۸۰۰)
۱۲:۱۶:۲۷ ۱۹۱۱.۲۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۶۹,۱۴۰) ۱,۴۴۷,۴۴۰(-۲۲,۸۸۰) ۱۶,۱۰۰,۰۰۰(۶۷۴,۵۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۸۷,۲۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۴۳,۶۰۰)
۱۲:۰۲:۵۳ ۱۹۱۲.۳۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۷۲,۸۰۰) ۱,۴۴۷,۴۴۰(-۲۳,۷۳۰) ۱۶,۱۰۰,۰۰۰(۶۷۴,۱۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۸۷,۰۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۴۳,۵۰۰)
۱۱:۵۲:۰۶ ۱۹۱۰.۷۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۶۷,۴۷۰) ۱,۴۵۶,۶۷۰(-۱۳,۲۷۰) ۱۶,۲۰۰,۰۰۰(۶۷۵,۹۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۳۷,۹۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۱۸,۹۰۰)
۱۱:۴۷:۴۲ ۱۹۱۰.۲۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۶۵,۸۰۰) ۱,۴۵۴,۳۶۰(-۱۵,۱۹۰) ۱۶,۱۰۰,۰۰۰(۶۰۰,۶۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۵۰,۳۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۲۵,۲۰۰)
۱۱:۳۱:۲۴ ۱۹۱۰.۴۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۶۶,۴۷۰) ۱,۴۵۴,۳۶۰(-۱۵,۳۵۰) ۱۶,۰۵۰,۰۰۰(۵۵۰,۶۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۵۰,۳۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۲۵,۲۰۰)
۱۱:۰۲:۲۵ ۱۹۱۰.۶۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۶۷,۱۴۰) ۱,۴۵۴,۳۶۰(-۱۵,۵۰۰) ۱۶,۱۵۰,۰۰۰(۶۵۰,۶۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۵۰,۳۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۲۵,۲۰۰)
۱۱:۰۰:۱۹ ۱۹۱۰.۷۰ ۳۱,۹۰۰ (-۶,۳۶۷,۴۷۰) ۱,۴۵۴,۳۶۰(-۱۵,۵۸۰) ۱۶,۱۵۰,۰۰۰(۶۵۰,۹۰۰) ۸,۸۰۰,۰۰۰(۱,۰۵۰,۵۰۰) ۵,۸۰۰,۰۰۰(۱,۹۲۵,۲۰۰)