۱۳۹۹-۰۹-۰۶

تاریخ

زمان انس جهانی دلار مثقال ۱۸ عیار سکه تمام نیم سکه ربع سکه
۱۳۹۹-۰۹-۰۶ قدرت گرفته از مثقال
۱۲:۰۲:۱۰ ۱۸۱۵.۹۰ ۲۴,۶۰۰ (-۴,۶۶۶,۷۱۰) ۱,۰۴۳,۴۵۰(-۳۳,۸۶۰) ۱۰,۹۰۰,۰۰۰(-۲۲۰,۲۰۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰(۱۳۹,۹۰۰) ۳,۶۰۰,۰۰۰(۸۲۰,۰۰۰)
۱۱:۰۹:۱۵ ۱۸۱۴.۵۰ ۲۴,۸۰۰ (-۴,۷۰۱,۰۲۰) ۱,۰۳۸,۸۳۰(-۴۶,۴۱۰) ۱۰,۹۰۰,۰۰۰(-۱۷۰,۹۰۰) ۵,۵۰۰,۰۰۰(-۳۵,۵۰۰) ۳,۵۰۰,۰۰۰(۷۳۲,۳۰۰)
۱۱:۰۲:۳۷ ۱۸۱۲.۲۰ ۲۴,۸۰۰ (-۴,۶۹۵,۰۶۰) ۱,۰۴۸,۰۶۰(-۳۵,۸۰۰) ۱۱,۰۰۰,۰۰۰(-۱۶۹,۳۰۰) ۵,۵۰۰,۰۰۰(-۸۴,۷۰۰) ۳,۵۰۰,۰۰۰(۷۰۷,۶۰۰)
۱۰:۵۷:۴۴ ۱۸۱۲.۲۰ ۲۴,۸۰۰ (-۴,۶۹۵,۰۶۰) ۱,۰۴۸,۰۶۰(-۳۵,۸۰۰) ۱۱,۰۰۰,۰۰۰(-۱۶۹,۳۰۰) ۵,۵۰۰,۰۰۰(-۸۴,۷۰۰) ۳,۵۰۰,۰۰۰(۷۰۷,۶۰۰)