۱۴۰۰-۰۱-۲۲

تاریخ

زمان انس جهانی دلار مثقال ۱۸ عیار سکه تمام نیم سکه ربع سکه
۱۴۰۰-۰۱-۲۲ قدرت گرفته از مثقال