۱۳۹۹-۰۷-۰۹

تاریخ

زمان انس جهانی دلار مثقال ۱۸ عیار سکه تمام نیم سکه ربع سکه
۱۳۹۹-۰۷-۰۹ قدرت گرفته از مثقال
۱۷:۳۰:۲۰ ۱۸۸۴.۸۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۴۷,۹۷۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۲,۶۲۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۸۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۹۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۴۰۰)
۱۷:۱۷:۱۱ ۱۸۸۵.۵۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۵۰,۱۵۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۳,۱۲۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۷۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۹۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۴۰۰)
۱۷:۱۱:۲۸ ۱۸۸۷.۷۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۵۶,۹۷۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۴,۷۰۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۶۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۸۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۴۰۰)
۱۷:۰۴:۰۱ ۱۸۹۰.۷۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۶۶,۲۸۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۶,۸۵۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۸۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۹۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۴۰۰)
۱۶:۵۷:۳۸ ۱۸۹۱.۳۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۶۸,۱۴۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۷,۲۸۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۸۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۹۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۴۰۰)
۱۶:۵۲:۳۰ ۱۸۹۲.۳۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۷۱,۲۴۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۷,۹۹۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۸۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۹۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۴۰۰)
۱۶:۴۶:۳۸ ۱۸۹۴.۵۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۷۸,۰۷۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۹,۵۷۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۶۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۸۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۳۰۰)
۱۶:۴۳:۲۵ ۱۸۹۵.۱۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۷۹,۹۳۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۳۰,۰۰۰) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰(۳۵۳,۸۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۹۰۰) ۵,۰۰۰,۰۰۰(۱,۴۶۳,۴۰۰)
۱۶:۴۰:۲۷ ۱۸۹۴.۷۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۷۸,۶۹۰) ۱,۳۲۷,۳۹۰(-۲۹,۷۱۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۰۳,۸۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۲۶,۹۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۱۳,۴۰۰)
۱۶:۱۲:۲۹ ۱۸۹۵.۰۰ ۲۹,۷۰۰ (-۵,۸۷۹,۶۲۰) ۱,۳۲۵,۰۸۰(-۳۲,۲۴۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۲۸,۴۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۳۹,۲۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۱۹,۶۰۰)
۱۵:۳۷:۲۹ ۱۸۸۱.۶۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۱۸,۳۹۰) ۱,۳۲۰,۴۷۰(-۲۲,۷۱۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۷۷,۶۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۶۳,۷۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۱,۹۰۰)
۱۵:۳۲:۱۷ ۱۸۸۳.۸۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۲۵,۱۹۰) ۱,۳۲۰,۴۷۰(-۲۴,۲۸۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۷۶,۷۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۶۳,۳۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۱,۷۰۰)
۱۵:۲۹:۰۵ ۱۸۸۳.۳۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۲۳,۶۵۰) ۱,۳۲۰,۴۷۰(-۲۳,۹۲۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۷۷,۶۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۶۳,۷۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۱,۹۰۰)
۱۵:۱۰:۲۵ ۱۸۸۴.۱۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۲۶,۱۲۰) ۱,۳۲۰,۴۷۰(-۲۴,۵۰۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۷۷,۶۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۶۳,۷۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۱,۹۰۰)
۱۴:۵۲:۱۵ ۱۸۸۴.۸۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۲۸,۲۸۰) ۱,۳۲۰,۴۷۰(-۲۵,۰۰۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۷۷,۶۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۶۳,۷۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۱,۹۰۰)
۱۴:۴۰:۳۹ ۱۸۸۵.۴۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۳۰,۱۴۰) ۱,۳۲۰,۴۷۰(-۲۵,۴۲۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۳۷۷,۶۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۶۳,۷۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۱,۹۰۰)
۱۴:۳۹:۵۳ ۱۸۸۵.۴۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۳۰,۱۴۰) ۱,۳۱۸,۱۶۰(-۲۷,۷۳۰) ۱۴,۴۵۰,۰۰۰(۴۰۲,۲۰۰) ۸,۰۰۰,۰۰۰(۹۷۶,۰۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۸,۰۰۰)
۱۴:۱۶:۰۳ ۱۸۸۶.۰۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۳۱,۹۹۰) ۱,۳۱۸,۱۶۰(-۲۸,۱۶۰) ۱۴,۴۰۰,۰۰۰(۳۵۲,۲۰۰) ۷,۸۵۰,۰۰۰(۸۲۶,۰۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۳۸,۰۰۰)
۱۴:۰۰:۱۸ ۱۸۸۲.۸۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۲۲,۱۰۰) ۱,۳۱۵,۸۵۰(-۲۸,۱۹۰) ۱۴,۴۰۰,۰۰۰(۳۷۶,۸۰۰) ۷,۸۵۰,۰۰۰(۸۳۸,۴۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۴۴,۲۰۰)
۱۳:۵۱:۱۰ ۱۸۸۳.۴۰ ۲۹,۶۰۰ (-۵,۸۲۳,۹۶۰) ۱,۳۱۵,۸۵۰(-۲۸,۶۲۰) ۱۴,۴۰۰,۰۰۰(۳۷۶,۸۰۰) ۷,۸۵۰,۰۰۰(۸۳۸,۴۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۴۴,۲۰۰)
۱۳:۴۱:۲۳ ۱۸۸۲.۱۰ ۲۹,۵۰۰ (-۵,۸۰۰,۲۷۰) ۱,۳۱۱,۲۳۰(-۲۷,۷۷۰) ۱۴,۳۰۰,۰۰۰(۳۲۶,۰۰۰) ۷,۸۵۰,۰۰۰(۸۶۳,۰۰۰) ۴,۹۵۰,۰۰۰(۱,۴۵۶,۴۰۰)
۱۲:۴۴:۳۲ ۱۸۸۰.۷۰ ۲۹,۵۰۰ (-۵,۷۹۵,۹۶۰) ۱,۳۰۸,۹۳۰(-۲۹,۰۷۰) ۱۴,۳۰۰,۰۰۰(۳۵۰,۶۰۰) ۷,۸۵۰,۰۰۰(۸۷۵,۳۰۰) ۴,۸۵۰,۰۰۰(۱,۳۶۲,۷۰۰)
۱۱:۴۹:۵۴ ۱۸۸۵.۴۰ ۲۹,۴۰۰ (-۵,۷۹۰,۷۵۰) ۱,۳۰۸,۹۳۰(-۲۷,۸۷۰) ۱۴,۲۰۰,۰۰۰(۲۵۰,۶۰۰) ۷,۸۰۰,۰۰۰(۸۲۵,۳۰۰) ۴,۸۰۰,۰۰۰(۱,۳۱۲,۷۰۰)
۱۱:۰۱:۳۳ ۱۸۸۴.۱۰ ۲۹,۴۰۰ (-۵,۷۸۶,۷۵۰) ۱,۳۰۴,۳۱۰(-۳۱,۵۷۰) ۱۴,۱۰۰,۰۰۰(۱۹۹,۸۰۰) ۷,۸۰۰,۰۰۰(۸۴۹,۸۰۰) ۴,۸۰۰,۰۰۰(۱,۳۲۵,۰۰۰)
۱۰:۵۹:۰۹ ۱۸۸۳.۵۰ ۲۹,۴۰۰ (-۵,۷۸۴,۹۱۰) ۱,۳۰۴,۳۱۰(-۳۱,۱۴۰) ۱۴,۱۰۰,۰۰۰(۱۹۹,۸۰۰) ۷,۸۰۰,۰۰۰(۸۴۹,۸۰۰) ۴,۸۰۰,۰۰۰(۱,۳۲۵,۰۰۰)
۱۰:۴۵:۳۷ ۱۸۸۷.۳۰ ۲۹,۵۰۰ (-۵,۸۱۶,۳۰۰) ۱,۳۰۲,۰۰۰(-۴۰,۷۰۰) ۱۴,۱۰۰,۰۰۰(۲۲۴,۴۰۰) ۷,۸۰۰,۰۰۰(۸۶۲,۲۰۰) ۴,۸۰۰,۰۰۰(۱,۳۳۱,۱۰۰)